Huisregels

Huisregels

Nederlands

Nederlands

Huisregels voor iedereen die aanwezig is op het terrein

 • Wanneer er tijdens het verblijf iets stuk gaat of kwijt raakt moet dit gemeld worden bij een van de personeelsleden.
 • De ruimte voor en naast de accommodaties moeten altijd autovrij zijn in verband met eventuele noodsituaties.
 • Tussen 22:00 uur en 8:00 uur hebben we een nachtrust periode. In die periode is het niet toegestaan om lawaai te maken, zowel op het terrein als de openbare weg.
 • Het is niet toegestaan om beschadigingen aan te brengen door middel van spijkers, punaises, tape, watervaste stiften etc.
 • Het geluid is altijd aangepast dat er geen overlast voor buurtbewoners kan zijn. Dit geldt voor zingen, schreeuwen, muziek afspelen etc. op het terrein en de wegen die eromheen liggen. Als je muziek op hebt staan, moet deze vanaf 22:00 uur als achtergrondmuziek afstellen.
 • Zorg dat de accommodatie en het terrein vrij blijven van (zwerf) afval. Ook kauwgom en sigaretten ruim je netjes op.
 • Roken is in iedere accommodatie ten strengste verboden. Je mag wel roken bij de vuurplaatsen.
 • Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene op de survivalbaan.
 • Kampvuren zijn alleen toegestaan met hout dat je van ons krijgt. Dit gebruik je ook alleen bij de vuurplaatsen die daarvoor gemaakt zijn. Bij het kampvuur mag het vuur niet boven de heuphoogte komen. Voor (extra) hout kun je terecht bij het personeel van 25⁰ Het is niet toegestaan om zelf hout te sprokkelen. Zorg altijd voor een emmer water bij het kampvuur.
 • Er is geen glas toegestaan op het gehele terrein (buiten het terras van de dagrecreatie).
 • De natuur en haar bewoners hebben rest op hun rust. Trek dus geen takken van de bomen en laat de takkenhagen intact.
 • Binnen meubilair blijft binnen zoals kussens, matrassen, stoelen, bedden etc.

English

Engels

House rules for everyone present on the terrain

– If anything is broken or lost during your stay it must be reported to one of the staff members.
– The area in front of and next to the accommodations must always be free of cars in connection with possible emergencies.
– Between 22:00 and 8:00 we have a nightly rest period. During this period it is not allowed to make any noise, either on the premises or on the public road.
– It is not allowed to make any damage by means of nails, thumbtacks, tape, waterproof pens etc.
– The sound is always adjusted so that there can be no nuisance for local residents. This applies to singing, shouting, playing music etc. on the grounds and the roads surrounding them. If you have music on, it must be adjusted as background music from 22:00.
– Make sure the accommodation and the grounds are kept free of (litter). Also clean up chewing gum and cigarettes.
– Smoking is strictly prohibited in any accommodation. You may smoke near the fireplaces.
– Children under the age of 12 may only use the survival course under adult supervision.
– Campfires are only allowed with wood that you get from us. You may only use this wood at the fire pits provided for that purpose. At the campfire the fire may not be higher than hip height. For (extra) wood please contact the staff of 25⁰ Noord. It is not allowed to gather wood yourself. Always have a bucket of water by the campfire.
– No glass is allowed on the entire grounds (outside the terrace of the day recreation).
– Nature and its inhabitants have the right to their rest. So do not pull branches from the trees and leave the branch hedges intact.
– Indoor furniture remains inside such as pillows, mattresses, chairs, beds etc.

Onze huisregels in beeld